Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

E-KREW

 

 
  
 
 
 
„Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”
 
System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy rozwiązania informatycznego, skierowany do:
• dawców i kandydatów na dawców krwi,
• podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
• Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
• instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
 
Cel realizacji projektu
Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników, w tym:
• ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
• dostosowanie liczby i rodzajów donacji, do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
• optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
• podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.
 
Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Dostarczone produkty Projektu e-Krew umożliwią kompleksową realizację zadań w obszarze publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa w wybranym ośrodku pilotażowym, którego funkcję pełnić będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
W pozostałych Centrach system e-Krew zostanie wdrożony w zakresie umożliwiającym obsługę podstawowych usług dla Dawców i Szpitali.

Nowe usługi e-zdrowia
W ramach projektu powstają następujące e-usługi:
 dla dawców i kandydatów na dawców krwi:
• zaplanowanie wizyty w punkcie pobierania krwi,
• złożenie deklaracji o wycofaniu donacji,
• uzyskanie zaświadczeń (np. dla pracodawcy o pobycie w placówce CKiK uprawniające do dnia wolnego w pracy, lub dla Urzędu Skarbowego o honorowym oddaniu krwi),
• dostęp do informacji o ostatniej donacji oraz dostępnych terminach następnych donacji.
 
Obsługę usług dla Dawców za pośrednictwem Systemu e-Krew będą świadczyły wszystkie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie kraju. Funkcjonalności dla Dawców będą rozwijane sukcesywnie wraz uruchamianiem systemu e-Krew w kolejnych CKiK. Kolejne wdrożenia będą poszerzały również zakres informacji profilowanych udostępnianych kolejnym grupom dawców.
 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
• składanie elektronicznych zamówień na krew i jej składniki,
• dokonywanie zwrotów i reklamacji krwi i jej składników,
• informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych.
 
Dostęp do usług świadczonych przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szpitale będą mogły uzyskać z poziomu systemów szpitalnych lub z poziomu Aplikacji Gabinet.gov udostępnianej nieopłatnie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Korzyści związane z systemu e-Krew
W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew pozwoli zapewnić bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Oprócz tego, dzięki systemowi:
• dawcy krwi:
• zaoszczędzą czas,
• lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji,
• podmioty lecznicze:
• zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,
• Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
• optymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,
• będą mogły obsługiwać procesy pobierania krwi, preparatyki i badań diagnostycznych w jednolitym systemie informatycznym,
• otrzymają możliwość komunikacji z dawcami poprzez kanał sms lub e-mail np. w sprawie dot. złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń.

Informacje dodatkowe
Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”
Numer Porozumienia o dofinansowanie Projektu: POPC.02.01.00-00-0082/17-00
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ)
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 273 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 92 273 914,64 zł.
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 92 273 914,64 zł, w tym:
1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 091 413,96 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 182 500,68 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.
 

Partnerami projektu są:
1. Narodowe Centrum Krwi
2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.