Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi


Tytuł "Honorowy Dawca Krwi" otrzymuje osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
Honorowemu Dawcy Krwi i Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:


BEZ KOLEJKI DO LEKARZA

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ZASAD UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.


W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o
 • kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna:

 • Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
 • "Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 • Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 • Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 • W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 • Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."


TYTUŁ „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI” NADAWANY JEST PRZEZ POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Zasłużony honorowy dawca krwi III stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 5 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 6 litrów krwi.

Zasłużony honorowy dawca krwi II stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 10 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 12 litrów krwi.

Zasłużony honorowy dawca krwi I stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 15 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 18 litrów krwi.

Aby otrzymać tytuł „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” należy załączony wniosek i złożyć go w PCK »


TYTUŁ„ HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”

Jest nadawany w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Tytuł nadawany jest przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Tytuł przysługuje osobie, która oddała co najmniej20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.


ROZPORZADZENIE W SPRAWIE RÓWNOWAŻONEJ ILOŚCI INNYCH SKŁADNIKÓW KRWI, KTÓRYCH ODDANIE UMOŻLIWIA DAWCY KRWI OTRZYMANIE TYTUŁÓW I ODZNAK HONOROWYCH

Pobierz rozporządzenie »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważonej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222)zarządza się, co następuje:

§ 1.
Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:

 • 3 litry osocza;
 • 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
 • 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
 • 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.


HONOROWY DAWCA KRWI MOŻE ODLICZYĆ WARTOŚĆ PRZEKAZANEJ W ROKU PODATKOWYM DAROWIZNY NA CELE KRWIODAWSTWA .

Niezbędne formalności, dokumenty:

 • potwierdzenie z jednostki krwiodawstwa o ilości honorowo oddanej krwi,
 • wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.
  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

OSOBIE, KTÓRA POSIADA TYTUŁ „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” I PRZEDSTAWI LEGITYMACJĘ, PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNE (DO WYSOKOŚCI LIMITU FINANSOWANIA) ZAOPATRZENIE W:

 • leki, które Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza dentystę, felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych

Osoby uprawnione obowiązane są do okazania lekarzowi lub felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie a osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" 08.10.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz. U. z dnia 8 października 2014 r.)

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.  1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz. U. Nr 23, poz. 119) w załączniku do rozporządzenia w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

 • uchyla się lp. 10;
 • lp. 13 otrzymuje brzmienie:
13 OTC Preparat witaminowy Vitaminum B compositum Teva
tabletki drażowane 50 tabletek 5909990203512
 • uchyla się lp. 14.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów we Wrocławiu

Rada Miejska Wrocławia podjęła w dniu 16 czerwca 2011 r. uchwałę nr X / 207 / 11 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla:

 • mężczyzn, którzy oddali 18 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • kobiet, które oddały 15 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników€

Od dnia 16 stycznia 2012 r. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 załącznika do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.) będą mogli legitymować się w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,który to dokument, w myśl postanowień § 3 ust. 3 ww. uchwały jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez nich uprawnienia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. http://www.wroclaw.pl/uprawnienia-do-ulg

W klasie 2 pociągów REGIO marki POLREGIO oraz w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Spółkę Koleje Dolnośląskie na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej (między stacjami z nazwą Wrocław) honorowane są bilety miejskiej komunikacji zbiorowej. Przewoźnicy honorują również dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgowych jak również bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu, zagwarantowane postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia


Skrót do podstaw prawnych:

Podstawy prawne z późn. zmianami: (Dz.U.97.106.681) ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi;  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego;(Dz.U.2004.261.2602) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku; (Dz.U.2004.263.2625) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych;(Dz.U.1991.80.350)ustawa o podatku dochodowym od osób


fizycznych. z dnia 26 lipca 1991 i (Dz.U.2010.226.1478); (Dz.U.2004.210.2135) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; (Dz.U.2010.23.119) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków i (Dz.U.2011.122.696); (Dz.U.2006.180.1324) i (Dz.U.2005.65.573) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznak

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Oławie

Na podstawie uchwały nr XXXIX/265/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, na podstawie okazanej legitymacji "Zasłuzony Honorowy Dawca Krwi" wraz z dokumentem tożsamości.

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Jelczu-Laskowicach

Uchwałą Nr XXIV.164.2012 r. Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie określenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wprowadził bezpłatne przejazdy (na podstawie legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" i dowodu tożsamości) na wszystkich liniach liniach miejskiej komunikacji zbiorowej dla:

 • kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyzn, którzy oddali 6 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Legnicy

Uchwałą nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy, ustala się , że do bezpłatnych przejazdów mają prawo honorowi dawcy krwi:

 • kobiety, które oddały 20 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyźn, którzy oddali 25 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierającego adnotację o oddaniu wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Uchwała Rady Miejskiej w Legnicy


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Głogowie

Zgodnie z Uchwałą nr X/74/15 Rady Miejskiej w  Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. Honorowi Dawcy Krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 litrów krwi, mają prawo do bezpłatnego korzystania z autobusów MPK.

Dawca legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu - Terenowy Oddział w Głogowie (godz. 7.00-14.00), zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz potwierdzenie ilości oddanej krwi, okazanym wraz z dokumentem toższamości - będzie miał wyrobioną Głogowską Kartę Miejską.

W/w kartę można wyrobić w punkcie MPK w Głogowie przy ul. Plac 3 Maja (wejście obok cukierni), oprócz zaświadczenia z krwiodawstwa należy mieć przy sobie zdjęcie oraz  dokument tożsamości.

Uwaga!

Głogowska Karta Miejska jest ważna tylko z dowodem osobistym.

Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie

 

 

Do pobrania instrukcja nadawania odznaczeń >>>

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.