Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Kontrole

Informacje o kontrolach przeprowadzonycyh w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

 

 

L.p.

Oznaczenie organu kontroli

Oznaczenie upoważnienia do kontroli

Data rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

Zalecenia pokontrolne
(określenie zastosowanych środków pokontrolnych)

 

 

1

 

 

Archiwum Państwowe

W-w

Nr 22/2021

12.05.2021r.

12.05.2021r.

wystąpienie pokontrolne nr 12393
z dnia 16.08.2021r.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji

2

Państwowa Inspekcja Pracy

W-w

Nr leg. 249/17

14.05.2021r.

30.09.2021r.

wystąpienie nr rej. 160319-53-K009-Ws01/21

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. prawnej ochrony pracy. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

3

Państwowa Agencja Atomistyki

Wa-wa

Nr 346/2021

04.08.2021r.

04.08.2021r.

protokół nr : DJ/548/2021,
protokół pozostawiono bez zmian

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

 

4

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lubinie

Upoważnienie
nr 02/21

upoważnienie jednorazowe 
nr 552/21

15.10.2021r.

15.10.2021r.

protokół z kontroli nr 137/HK/21

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. bieżącego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego pomieszczeń, wyposażenia obiektu, dezynfekcja i sterylizacja, postępowanie z odpadami medycznymi

 

 

 

 

5

Instytut Hematologii
i Transfuzjologii
Wa-wa

Pełnomocnictwo nr ORG.012.I.2.2022,

Upoważnienie
nr ORG.012.1.2022,
nr ORG.012.2.2022,
nr ORG.012.3.2022,
nr ORG.012.4.2022,
nr ORG.012.5.2022,
nr ORG.012.6.2022,
nr ORG.012.7.2022

20.01.2022r.

15.02.2022r.

protokół z kontroli nr IHiT/ZT/PK/03/2022

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli kontrola zdalna dot. zagadnień merytorycznych związanych z pracą RCKiK we Wrocławiu

6

Ministerstwo Zdrowia
Wa-wa

Upoważnienie
nr 59/2022,
nr 60/2022

13.04.2022r.

13.05.2022r.

 

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola zdalna dot. wybranych aspektów funkcjonowania jednostki (okres objęty kontrolą: 01.01.2022r. – 31.03.2022r.)

 

 

 

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Głogowie

Upoważnienie
nr 46

10.05.2022r.

10.05.2022r.

protokół z kontroli nr 16/EP/22

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli kontrola dot. oceny stanu sanitarno technicznego pomieszczeń podmiotu leczniczego, sposobu przeprowadzania procesów dezynfekcji i sterylizacji, postepowania z brudną i czystą bielizną oraz z odpadami medycznymi, kontrola wewnętrzna w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń medycznych.

8

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Wa-wa

Upoważnienie
nr 78/I/2022/1,
nr 78/I/2022/2

07.06.2022r.

10.06.2022r.

raport z inspekcji
nr IWSC.41.13.2022.ESz.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Inspekcja ogólna dot. wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

9

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy

Upoważnienie
nr 122/19,
HP/122/19-1539/22

08.07.2022r.

08.07.2022r.

protokół z kontroli nr 142/HP/22

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie higieny pracy

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.