Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Kontrole

Informacje o kontrolach przeprowadzonycyh w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

L.p.

Oznaczenie organu kontroli

Oznaczenie upoważnienia do kontroli

Data rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

Zalecenia pokontrolne
(określenie zastosowanych środków pokontrolnych)

 

 

1

 

 

Archiwum Państwowe

W-w

Nr 22/2021

12.05.2021r.

12.05.2021r.

wystąpienie pokontrolne nr 12393
z dnia 16.08.2021r.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji

2

Państwowa Inspekcja Pracy

W-w

Nr leg. 249/17

14.05.2021r.

30.09.2021r.

wystąpienie nr rej. 160319-53-K009-Ws01/21

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. prawnej ochrony pracy. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

3

Państwowa Agencja Atomistyki

Wa-wa

Nr 346/2021

04.08.2021r.

04.08.2021r.

protokół nr : DJ/548/2021,
protokół pozostawiono bez zmian

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

 

4

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lubinie

Upoważnienie
nr 02/21

upoważnienie jednorazowe 
nr 552/21

15.10.2021r.

15.10.2021r.

protokół z kontroli nr 137/HK/21

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. bieżącego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego pomieszczeń, wyposażenia obiektu, dezynfekcja i sterylizacja, postępowanie z odpadami medycznymi

 

 

 

 

5

Instytut Hematologii
i Transfuzjologii
Wa-wa

Pełnomocnictwo nr ORG.012.I.2.2022,

Upoważnienie
nr ORG.012.1.2022,
nr ORG.012.2.2022,
nr ORG.012.3.2022,
nr ORG.012.4.2022,
nr ORG.012.5.2022,
nr ORG.012.6.2022,
nr ORG.012.7.2022

20.01.2022r.

15.02.2022r.

protokół z kontroli nr IHiT/ZT/PK/03/2022

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli kontrola zdalna dot. zagadnień merytorycznych związanych z pracą RCKiK we Wrocławiu

6

Ministerstwo Zdrowia
Wa-wa

Upoważnienie
nr 59/2022,
nr 60/2022

13.04.2022r.

13.05.2022r.

Wystąpienie pokontrolne
NKK1.0912.5.2022.6

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola zdalna dot. wybranych aspektów funkcjonowania jednostki (okres objęty kontrolą: 01.01.2022r. – 31.03.2022r.)

 

 

 

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Głogowie

Upoważnienie
nr 46

10.05.2022r.

10.05.2022r.

protokół z kontroli nr 16/EP/22

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli kontrola dot. oceny stanu sanitarno technicznego pomieszczeń podmiotu leczniczego, sposobu przeprowadzania procesów dezynfekcji i sterylizacji, postepowania z brudną i czystą bielizną oraz z odpadami medycznymi, kontrola wewnętrzna w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń medycznych.

8

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Wa-wa

Upoważnienie
nr 78/I/2022/1,
nr 78/I/2022/2

07.06.2022r.

10.06.2022r.

raport z inspekcji
nr IWSC.41.13.2022.ESz.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Inspekcja ogólna dot. wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

9

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy

Upoważnienie
nr 122/19,
HP/122/19-1539/22

08.07.2022r.

08.07.2022r.

protokół z kontroli nr 142/HP/22

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

kontrola dot. oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie higieny pracy

10

Państwowa Inspekcja Pracy W-w

Upoważnienie
Nr leg. 87/20

20,27.01;
7,9,16.02;
3,9.03.2023r.

22.03.2023r.

Wystąpienie nr rej. 160319-53-K002-Ws01/23

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Prawna ochrona pracy

11

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Upoważnienie

17.03.2023r.

17.03.2023r.

-

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

 

12

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Upoważnienie
LWR/102/2023
LWR/134/2023

20.06.2023r.

17.10.2023r.

Wystąpienie pokontrolne
P/23/081
Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Kontrola P/23/081 Zabezpieczenie państwa w krew i jej składniki

13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

Upoważnienie
nr 02/21,
upoważnienie jednorazowe
nr 443/23

29.06.2023r.

29.06.2023r.

Protokół kontroli nr 128/HK/23

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Kontrola bieżącego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego pomieszczeń i wyposażenia obiektu

14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie

Upoważnienie stałe
nr 46

30.06.2023r.

06.07.2023r.

Protokół kontroli nr 56/EP/23

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Sprawdzenie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń podmiotu leczniczego, sposobu przeprowadzania procesów dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z brudną i czystą bielizną oraz z odpadami medycznymi, kontrola wewnętrzna w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

15

Państwowa Inspekcja Sanitarna we Wrocławiu

Nr. upr.
22/23
19/23

18.07.2023r.

26.07.2023r.

Protokół nr 56/HK-PL/23

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Kontrola sanitarna w ramach kompetencji na wniosek Najwyższej Izby Kontroli LWR.410.21.1.2023 z dnia 30.06.2023r.

16

Państwowa Inspekcja Pracy W-w

Nr leg. 87/20

10.08.2023r.

05.09.2023r.

Wystąpienie nr rej. 160277-53-K037-Ws01/23

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Prawna ochrona pracy

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.