Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Cele i zadania

Podstawową działalnością Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki oraz preparaty tkankowe.


Do zadań Regionalnego Centrum należy:

 • kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
 • prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
 • prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup;
 • pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 • gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników;
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców;
 • pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
 • wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
 • zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz preparaty tkankowe;
 • zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze i preparaty osoczopochodne;
 • udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami;
 • wykonywanie leczniczych zabiegów aferezy;
 • prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 • sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
 • współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
 • zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 • uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
 • realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.