Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Aktualności

 


 

Uprzejmie przypominamy o dostępnych publikacjach:

 

1. Wytyczne w zakresie leczenia krwia i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych"  - Wydanie III 

https://www.gov.pl/web/nck/e-book-wytyczne-w-zakresie-leczenia-krwia-i-jej-skladnikami-oraz-produktami-krwiopochodnymi-w-podmiotach-leczniczych

 

2. Standard pracy komitetu transfuzjologicznego

https://www.gov.pl/web/nck/standard-pracy-komitetu-transfuzjologicznego

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniu 30 marca 2021 roku ukazało sięi jednocześnie weszło w  życie obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. pobierz Obwieszczenie 

Prosimy o zapoznanie się z przepisami zawartymi w obwieszczeniu. Informujemy, że w związku z publikacją w/w obwieszczenia, przestaje  obowiązywać  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000504

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ODDANIU KRWI NA RZECZ DANEGO PACJENTA

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z poźn. zm.): „Podmiot leczniczy wykonujący stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne nie może uzależnić zastosowania w leczeniu krwi od oddania krwi przez inną osobę”. W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi uzależniania leczenia pacjentów, od oddania krwi przez rodzinę lub znajomych pacjenta podkreślamy, że jest to praktyka niezgodna z prawem. Powyższe informacje zostały przekazane wszystkim podmiotom leczniczym znajdującym się na terenie działalności RCKiK we Wrocławiu. Na naszej stronie internetowej (www.rckik.wroclaw.pl) znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat oddawania krwi, przygotowania się do donacji, jak również aktualne stany zapasów krwi.

Zalecenia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii dotyczace przedoperacyjengo pobierania krwi u pacjentów na terenie szpitali.

 1. Zabieg pobierania autologicznej krwi pacjenta powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby pobierana krew była cały czas mieszana z płynem konserwującym. Idealnym rozwiązaniem jest wykonywanie tego zabiegu w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W przypadku pobierania krwi w szpitalu, zabieg musi być wykonany w sposób, zabezpieczający jej mieszanie, kontrolowanie objętości oraz czasu jej pobierania.
 2. Pojemniki muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5.9 „Medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”, Warszawa 2011.
 3. Cały zabieg wykonywany w szpitalu podlega procedurom zapewnienia jakości, zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi opracowanymi przez lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią i zatwierdzonymi przez dyrektora RCKiK, z wyjątkiem kontroli jakości krwi. Wszystkie informacje muszą być na bieżąco zapisywane w formularzach, których wzory są załącznikami do odpowiednich SOP.
 4. Obowiązuje systematyczne szkolenie pielęgniarek wykonujących zabieg autotransfuzji.
 5. Obowiązuje regularna kontrola sposobu dezynfekcji miejsca wkłucia opisana w punkcie 1.9.6.1.  w „OBWIESZCZENIEU MINISTRA ZDROWIA  z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. U. z 2021 poz.28).


W załączniku umieściliśmy informacje ona temat koncentratu czynników zespołu protrombiny oraz koncentratu aktywowanych czynników zespołu protrombiny.
Koncentrat zespołu protrombiny powinien być dostępny w każdym podmiocie leczniczym. Jednocześnie informujemy, że RCKiK we Wrocławiu dysponuje w/w czynnikami wyłącznie dla pacjentów objętych "Narodowym Programem Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019 - 2023" .


KONCENTRAT CZYNNIKÓW ZESPOŁU PROTROMBINY- PCC(Prothrombin Complex Concentarte)

Koncentrat czynników zespołu protrombiny jest liofilizowanym preparatem osoczopochodnym, tj. otrzymanym z ludzkiego osocza. PCC jest koncentratem czynników krzepnięcia II, VII, IX, X oraz inhibitorów krzepnięcia białka C i S.
Obniżenie aktywności czynników protrombiny i zaburzenia krzepnięcia występuje w: awitaminozie witaminy K, ciężkim uszkodzeniu wątroby lub przy leczeniu antagonistami witaminy K (warfaryna, acenocumarol).
Wskazania

 • leczenie krwawień i zapobieganie krwawieniom podczas zabiegów operacyjnych u pacjentów z nabytym niedoborem czynników zespołu protrombiny
 • leczenie krwawień i zapobieganie krwawieniom u pacjentów we wrodzonych lub nabytych niedoborach czynników krzepnięcia II lub X.
 • szybkie wyrównanie niedoboru czynników zespołu protrombiny u pacjentów z marskością wątroby wymagających niezwłocznej interwencji chirurgicznej. W tej sytuacji należy obok PCC przetoczyć świeżo mrożone osocze celem substytucji czynników V i XI, których stężenie jest w marskości wątroby obniżone (3).

W zaleceniach Europejskich, punkt 29, zaleca się PCC celem nagłego odwrócenia działania doustnych antykoagulantów.(4)

Dawkowanie
PCC u pacjentów z nabytym niedoborem czynników zespołu protrombiny zależy od wartości międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego INR.
W zależności od producenta koncentraty różnią się stężeniem poszczególnych czynników. Standardowo stosuje się dawkę 20-30 j.m./kg mc.
Efekt działania PCC utrzymuje się od 6 do 8 godzin.
U pacjentów z wrodzonymi niedoborami czynników II lub X dawkowanie zależy od stężenia poszczególnych czynników w koncentracie.

Uwagi
Preparaty PCC należy stosować z ostrożnością ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Ryzyko zakrzepicy jest wyższe u chorych po dużych zabiegach chirurgicznych, szczególnie ortopedycznych, z uszkodzeniem wątroby, w zespole zmiażdżenia, u niemowląt oraz u pacjentów, u których występowały już powikłania zakrzepowe po stosowaniu PCC. Podwyższone ryzyko zakrzepowe związane ze stosowaniem preparatów PCC było spowodowane brakiem równowagi pomiędzy czynnikami a inhibitorami krzepnięcia w koncentracie oraz nadmierną aktywnością czynników VIIa i IXa. W dostępnych na rynku koncentratach PCC, chcąc zmniejszyć ryzyko zakrzepicy, dodawano do koncentratu antytrombinę lub heparynę w dawce 0,05-0,1 j na 1 j czynnika VII.
W ostatnich latach pojawił się preparat PCC drugiej generacji, w którym udało się uzyskać prawidłową równowagę pomiędzy czynnikami a inhibitorami krzepnięcia oraz zminimalizowano aktywność czynników krzepnięcia VII i IX zwiększając tym samym bezpieczeństwo koncentratu.(2).

Przeciwwskazania:niedobór antytrombiny III, nadwrażliwość na heparynę.
W stanach wzmożonej fibrynolizy i DIC, a także przy dużym ryzyku choroby zatorowo-zakrzepowej stosowanie tylko w stanach zagrożenia życia.(1)


KONCENTRAT AKTYWNYCH CZYNNIKÓW ZESPOŁU PROTROMBINY – aPCC (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE)

Koncentrat aktywnych czynników zespołu protrombiny jest liofilizowanym preparatem osoczopochodnym, koncentratem aktywnych czynników II, VII, IX, X.
Preparat indukuje generację trombiny pomimo obecności inhibitora czynnika VIII lub IX.

Wskazania

 • leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII
 • leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią B powikłaną inhibitorem czynnika IX
 • leczenie i zapobieganie krwawieniom u osób cierpiących na hemofilię, ale posiadającym nabyty inhibitor czynnika VIII, IX i XI
 • w protokołach uzyskania tolerancji immunologicznej w przypadku inhibitorów czynników VIII lub IX


Dawkowanie
Standardowa dawka wynosi 50-100 j.m./kg mc.
W krwotokach dostawowych, do mięśni lub tkanek miękkich zalecana dawka wynosi 50-70 j.m./kg mc co 12 godzin. Przy krwotokach do błon śluzowych dawka wynosi 50 j.m./kg mc co 6 godzin. W przypadku krwotoku zagrażającemu życiu zalecana dawka to 100 j. m./kg mc. Nie należy przekraczać jednorazowej dawki 100 j.m./kg mc oraz maksymalnej dawki dobowej 200 j.m./kg mc.

Uwagi
Przy leczeniu mogą wystąpić powikłania zakrzepowe tętnicze lub żylne, dlatego należy stosować preparat jedynie ze wskazań życiowych u chorych z chorobą wieńcową, ostrą zakrzepicą i lub zatorem tętnicy płucnej.
aPCC może wywoływać reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, ból w klatce piersiowej, niewydolność oddechowa, anafilaksja).
Przy leczeniu aPCC brak jest monitorowania skuteczności leczenia.

Przeciwwskazania

 • w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną zawartą w preparacie np.: w przypadku hemofilii B powikłanej inhibitorem, jeżeli w przeszłości dochodziło do silnych odczynów uczuleniowych na przetaczany czynnik IX lub aPCC.
 • w przypadku znacznego uszkodzenia wątroby istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia DIC z powodu opóźnionej degradacji aktywnych czynników krzepnięcia zawartych w aPCC. (2).


Piśmiennictwo:

 1. Podstawowe zasady leczenia krwią, jej składnikami i produktami krwiopochodnymi.
  Prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska, dr n. med. Aleksandra Rosiek – 2011 r.
 2. Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych. Wojskowy Instytut Medyczny –2012 r.
 3. Correction of abnormal coagulation in chronic liver disease by combined use of fresh-frosen plasma and prothrombin complex concentrates - Mannucci P.M., Franchi F., Diougardi N.
 4. The Multidyscyplinary Task Force for Advanced Bleeding Care In Trauma. Management of bleeding following major trauma: an uptaded European Guideline. Critical Care 2010 – Rossaint R., Bouillon B., Cerny V.

 

 

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania będą w Polsce wystawiane tylko w postaci elektronicznej!

           PLAKATY DO POBRANIA

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.