Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Światowy Dzień Krwiodawstwa 14 czerwca 2005 r. - podstawowe fakty!

ŚWIATOWY DZIEń KRWIODAWSTWA
14 CZERWCA 2005 R.
 
 
Co to jest Światowy Dzień Krwiodawstwa?
 
   Światowy Dzień Krwiodawstwa jest obchodzony 14 czerwca, jako ogólnoświatowa impreza mająca na celu uhonorowanie i podziękowanie ludziom, którzy oddają swą krew nieodpłatnie, aby podzielić się najcenniejszym darem ze wszystkich – darem życia. Myślą przewodnią Światowego Dnia Krwiodawstwa jest złożenie podziękowań tym wszystkim, którzy oddają swą krew z własnej woli, nie oczekując żadnej nagrody poza osobistą satysfakcją z ratowania czyjegoś życia. Data 14 czerwca nie jest przypadkowa – to dzień urodzin Karla Landstainera, zdobywcy nagrody Nobla za odkrycie układu AB0.
    Celem nie jest spowodowanie masowego napływu nowych dawców akurat 14 czerwca, ale uwypuklenie znaczenia honorowego, nieodpłatnego oddawania krwi i zachęcanie ludzi, aby stali się dawcami regularnymi – szczególnie tych, którzy do tej pory oddawali swą krew na użytek rodziny i przyjaciół. Sprowadza się to także do promowania wśród dawców zdrowego trybu życia. Jednak głównym naszym zadaniem jest podkreślenie roli honorowego Krwiodawstwa na całym świecie. Dostępność bezpiecznej krwi dla pacjentów zależy przecież od hojności regularnych dawców. Dlatego Światowy Dzień Krwiodawstwa jest ustanowiony przede wszystkim dla nich.
 
Krew – globalny przegląd
 
    Globalnie, roczny pobór krwi wynosi ponad 81 milionów jednostek; tylko 27 milionów jednostek jest pobieranych w krajach nisko- i średnio rozwiniętych, gdzie żyje 82% światowej populacji. Ogólna liczba dawców krwi na 1000 mieszkańców jest w krajach wysoko rozwiniętych trzy razy wyższa niż w krajach średnio rozwiniętych i aż 12 razy wyższa niż w krajach nisko rozwiniętych. Pomimo tego „popyt” na krew jest w zasadzie stały. Honorowe krwiodawstwo aktywizuje się podczas okresów wakacyjnych i świąt religijnych.
   Odnośnie procentowego udziału honorowego krwiodawstwa w stosunku do ogółu pobieranej krwi, to sytuacja również przedstawia się na niekorzyść państw rozwijających się, w których ponad 43 % donacji stanowią te oddawane na użytek rodziny i przyjaciół. Dla odmiany - w krajach rozwiniętych ok. 94% donacji stanowią donacje honorowe. Tylko 39 krajów osiągnęło wynik stuprocentowego honorowego krwiodawstwa.
      Bezpieczna krew ratuje życie, a honorowe, regularne krwiodawstwo stwarza szansę  bezpiecznej krwi. Do osób szczególnie potrzebujących bezpiecznej krwi zaliczają się rodzące kobiety. Oblicza się, że ok. 125 000 kobiet ginących podczas porodu każdego roku można byłoby uratować, gdyby bezpieczna krew była dostępna.
   Kwestia bezpiecznej krwi jest w niektórych rejonach świata ciągle palącym problemem. Ponad 70 krajów nie bada całej przetaczanej krwi na obecność wirusów HIV, HBV, HCV oraz na obecność chorób wenerycznych. Przekłada się to na 6 milionów jednostek, które nie były przebadane z uwzględnieniem czterech powyższych markerów. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo, ale także o koszty. Globalnie ok. 2,5 mln jednostek pobranej krwi zostaje zdyskwalifikowanych z powodu obecności chorób zakaźnych, a koszt tych badań wynosi 214 mln $.
 
 
Światowy Dzień Krwiodawstwa - doświadczenia
      
   Powyższe dane statystyczne dobitnie ukazują, jaką wartość dla społeczeństwa stanowią regularni, honorowi dawcy będący źródłem zdrowej i bezpiecznej krwi. Tam, gdzie ich brakuje, działalność całej służby zdrowia zostaje zdezorganizowana. Jednak efektywne krwiodawstwo wymaga promocji wszystkich organizacji (narodowych i międzynarodowych) związanych ze służbą krwi. Doświadczenie z poprzedniego roku pokazuje, że najskuteczniejszą metodą promowania honorowego Krwiodawstwa i rozpowszechniania informacji jego dotyczących jest wykorzystanie istniejących sieci powiązań – Klubów Honorowego Dawcy Krwi, stacji Krwiodawstwa, narodowych organizacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, szkół i uczelni wyższych, miejsc pracy oraz innych organizacji (np. organizacje młodzieżowe, kobiece, religijne).
   Celebracja Światowego Dnia Krwiodawstwa 14 czerwca 2004 r. stała się pierwszorzędną okazją do:
  • Podziękowania honorowym dawcom krwi za podzielenie się „darem życia” oraz zachęcania ich do regularnego oddawania krwi w przyszłości;
  • Podkreślenia zaszczytnej roli honorowego krwiodawcy w społeczeństwie oraz specjalnej satysfakcji z przynależności do takiej grupy;
  • Przekonania honorowych krwiodawców, aby zachęcali zdrowych krewnych i przyjaciół do regularnego, nieodpłatnego oddawania krwi, albo do wspierania tego kampanii promujących krwiodawstwo;
  • Zachęcania ludzi, którzy oddawali krew na potrzeby rodziny i przyjaciół, aby zostali dawcami honorowymi;
  • Edukowania obecnych i potencjalnych dawców w kierunku zdrowego trybu życia, aby dbali o swój organizm i swoją krew;
  • Wykreowania „entuzjastycznej atmosfery” wokół obchodów Światowego Dnia Krwiodawców.
 
Powyższe działania przyniosły znaczące rezultaty, nie znaczy to jednak, że limit pomysłów w zakresie promowania honorowego Krwiodawstwa został wyczerpany. Wręcz przeciwnie – każda nowa idea może przyczynić się do zwiększenia popularności nieodpłatnego dzielenia się swoją krwią. Najważniejsze jest jednak, aby stworzyć zintegrowany front – składający się z honorowych krwiodawców, pracowników szpitali, pacjentów, a także wszystkich ludzi odpowiedzialnych za badanie i przygotowanie krwi i jej składników do użytku – w celu wytworzenia powszechnej świadomości, że czerwony, życiodajny płyn jest przede wszystkim DAREM, i nie powinno się go traktować w oparciu o kryteria ekonomiczne, ale raczej o etykę, życzliwość i ludzkie sumienie.
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.