Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi


Tytuł "Honorowy Dawca Krwi" otrzymuje osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
Honorowemu Dawcy Krwi i Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:


BEZ KOLEJKI DO LEKARZA

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ZASAD UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.


W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o
 • kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna:

 • Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
 • "Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 • Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 • Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 • W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 • Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."


TYTUŁ „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI” NADAWANY JEST PRZEZ POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Zasłużony honorowy dawca krwi III stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 5 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 6 litrów krwi.

Zasłużony honorowy dawca krwi II stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 10 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 12 litrów krwi.

Zasłużony honorowy dawca krwi I stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 15 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 18 litrów krwi.

Aby otrzymać tytuł „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” należy załączony wniosek i złożyć go w PCK »


TYTUŁ„ HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”

Jest nadawany w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Tytuł nadawany jest przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Tytuł przysługuje osobie, która oddała co najmniej20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.


ROZPORZADZENIE W SPRAWIE RÓWNOWAŻONEJ ILOŚCI INNYCH SKŁADNIKÓW KRWI, KTÓRYCH ODDANIE UMOŻLIWIA DAWCY KRWI OTRZYMANIE TYTUŁÓW I ODZNAK HONOROWYCH

Pobierz rozporządzenie »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważonej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:

 • 3 litry osocza;
 • 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
 • 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
 • 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.


HONOROWY DAWCA KRWI MOŻE WARTOŚĆ PRZEKAZANEJ W ROKU PODATKOWYM DAROWIZNY NA CELE KRWIODAWSTWA ODLICZYĆ:

 • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym
 • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego.

Odliczenia dla krwiodawców za 2015 rok


OSOBIE, KTÓRA POSIADA TYTUŁ „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” I PRZEDSTAWI LEGITYMACJĘ, PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNE (DO WYSOKOŚCI LIMITU FINANSOWANIA) ZAOPATRZENIE W:

 • leki, które Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza dentystę, felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych

Osoby uprawnione obowiązane są do okazania lekarzowi lub felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie a osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" 08.10.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz. U. z dnia 8 października 2014 r.)

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.  1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz. U. Nr 23, poz. 119) w załączniku do rozporządzenia w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

 • uchyla się lp. 10;
 • lp. 13 otrzymuje brzmienie:
13 OTC Preparat witaminowy Vitaminum B compositum Teva
tabletki drażowane 50 tabletek 5909990203512
 • uchyla się lp. 14.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów we Wrocławiu

Rada Miejska Wrocławia podjęła w dniu 16 czerwca 2011 r. uchwałę nr X / 207 / 11 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla:

 • mężczyzn, którzy oddali 18 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • kobiet, które oddały 15 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników€

Od dnia 16 stycznia 2012 r. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 załącznika do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.) będą mogli legitymować się w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,który to dokument, w myśl postanowień § 3 ust. 3 ww. uchwały jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez nich uprawnienia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia


Skrót do podstaw prawnych:

Podstawy prawne z późn. zmianami: (Dz.U.97.106.681) ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi; (Dz.U.97.2.14) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego;(Dz.U.2004.261.2602) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku; (Dz.U.2004.263.2625) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych;(Dz.U.1991.80.350)ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych. z dnia 26 lipca 1991 i (Dz.U.2010.226.1478); (Dz.U.2004.210.2135) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; (Dz.U.2010.23.119) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków i (Dz.U.2011.122.696); (Dz.U.2006.180.1324) i (Dz.U.2005.65.573) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznak

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Oławie

Na podstawie uchwały nr XXXIX/265/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, na podstawie okazanej legitymacji "Zasłuzony Honorowy Dawca Krwi" wraz z dokumentem tożsamości.

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Jelczu-Laskowicach

Uchwałą Nr XXIV.164.2012 r. Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie określenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wprowadził bezpłatne przejazdy (na podstawie legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" i dowodu tożsamości) na wszystkich liniach liniach miejskiej komunikacji zbiorowej dla:

 • kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyzn, którzy oddali 6 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Legnicy

Uchwałą nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy, ustala się , że do bezpłatnych przejazdów mają prawo honorowi dawcy krwi:

 • kobiety, które oddały 20 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyźn, którzy oddali 25 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierającego adnotację o oddaniu wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Uchwała Rady Miejskiej w Legnicy


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Polkowicach

Uchwałą nr XIV/149/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Polkowicach, ustala się , że do bezpłatnych przejazdów mają prawo honorowi dawcy krwi:

 • kobiety, które oddały 20 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyźn, którzy oddali 25 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierającego adnotację o oddaniu wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Głogowie

Zgodnie z Uchwałą nr X/74/15 Rady Miejskiej w  Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. Honorowi Dawcy Krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 litrów krwi, mają prawo do bezpłatnego korzystania z autobusów MPK.

Dawca legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu - Terenowy Oddział w Głogowie (godz. 7.00-14.00), zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz potwierdzenie ilości oddanej krwi, okazanym wraz z dokumentem toższamości - będzie miał wyrobioną Głogowską Kartę Miejską.

W/w kartę można wyrobić w punkcie MPK w Głogowie przy ul. Plac 3 Maja (wejście obok cukierni), oprócz zaświadczenia z krwiodawstwa należy mieć przy sobie zdjęcie oraz  dokument tożsamości.

Uwaga!

Głogowska Karta Miejska jest ważna tylko z dowodem osobistym.

Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.