Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Sprawozdania za 2018 rok

Zgodnie z przepisami zawartymiw Ustawie o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1371)oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  6 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2051)Rozdział 2 § 5,  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zwraca się z prośbą o sporządzenie i przekazanie do RCKiK we Wrocławiu: 

 
1.sprawozdania z działalności w zakresie krwiolecznictwa za rok 2018 zgodnie z załączonym wzorem "sprawozdanie nr I"
 
 
2. informacji na temat reakcji poprzetoczeniowych, które wystąpiły u pacjentów po przetoczeniu krwi lub jej składników w 2018 roku oraz o informacji dotyczące pozostałych tematów, które zostały ujęte w „sprawozdaniu nr II”
 
 
 
Prosimy o przesłanie w/w sprawozdań w terminie do 3 lutego 2019 r.
Sprawozdania prosimy przesłać pocztą i elektronicznie na adres e-mail: centrum@rckik.wroclaw.pl
 
 
Ze względu na konieczność wykonania zbiorczego sprawozdania z góry dziękujemy za dotrzymanie terminu.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.